تسهیل تجارت بانکی با بکارگیری مدل های مکان یابی برای دستگاه های خودپرداز (مطالعه موردی: شعب بانک ملت در شهر بوشهر)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه خلیج فارس، گروه مدیریت، بوشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، گروه مدیریت، بوشهر، ایران (عهده دار مکاتبات

چکیده

از میان کاربری­ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان­یابی بهینه­ی دستگاه­های خودپرداز بانک­ها به دلیل اهمیت روزافزون به گسترش و افزایش جمعیت شهرها، نحوه ارائه خدمات به مردم از موضوعات مهم به شمار می­آید. انتخاب بهترین مکان برای دستگاه­های خودپرداز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جمعیت، مجاورت با سایر تسهیلات شهری، نظام ترافیک، رقبا، قوانین و مقررات قرار دارد. این پژوهش به دنبال تعیین مکان مناسب دستگاه­های خودپرداز بوده تا به گونه­ای که تمام تقاضای مشتریان در سطح شهر بوشهر پاسخ داده شود. از اینرو این پژوهش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی در محیط فازی و همچنین با بهره­گیری از روش­های کمـی تحقیق در عملیـات و مدلسازی ریاضی مکان­های مورد نظر را جهت استقرار دستگاه­های خودپرداز تعیین نموده و ضمن اولویت­بندی آنها، این مناطق را از نظر معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ضمن استقرار دستگاه­های خودپرداز بانک ملت در سطح شهر بوشهر، الگوی پراکندگی این دستگاه­ها مناسب نبوده و عملا برخی از این دستگاه­ها از کاربری­های لازم برخوردار نیستند (در حال حاضر تعداد 21 دستگاه در سطح بوشهر فعال می­باشند). بنابراین با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی در محیط فازی و همچنین ترکیب نتایج خروجی آن با روش تخصیص خطی و استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بانکداری، یازده منطقه شناسایی و اولویت­بندی گردید تا تمام نقاط شهر بوشهر تحت پوشش قرار گیرند و شهروندان دسترسی راحت و سریع به این دستگاه­ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها