ارزیابی تاثیر عوامل فردی (هیجان و عزت نفس) و آگاهی از محصول جدید بر خرید تفننی کالاهای جدید

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

خرید تفننی یکی از جنبه های بسیار مهم رفتار مصرف کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی
افزایش یافته و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده نمایان می شود.
هدف اصلی از این پژوهش ارزیابی تاثیر عوامل فردی (هیجان و عزت نفس) و آگاهی از محصول جدید بر خرید تفننی کالاهای جدید میباشد. تحقیق
حاضر بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، در مراکز خرید شهر تهران صورت گرفته است.
در این راستا تعداد 307 پرسش نامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در
نهایت نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیجان و عزت نفس بر رفتار خرید تفننی تأثیری نداشت ولی آگاهی نسبت به کالای جدید بر رفتار و قصد
خرید تفننی تأثیر مستقیم داشت. گفته های کوچه و بازار نیز بر آگاهی نسبت به کالای جدید تأثیر مستقیم داشت، اما هنجار اجتماعی بر آگاهی نسبت به
کالای جدید تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها