مدلسازی سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه عمران، قزوین، ایران

چکیده

مدیریت که در تعریف خود بین علم و هنر در حرکت است، در مقایسه با سایر علوم مخصوصاً علوم مهندسی نتوانسته است ابزارهای ساده و کاربردی را
برای بهره برداران خود فراهم آورد و مسائل سازمانی به صورت کیفی، مبهم، ناشناخته و غیر ملموس باقیمانده و یا با روشهایی پیچیده مدلسازی شده اند.
این در حالیست که استعارههای سازمانی به عنوان ابزاری موثر در شناخت سازمان موضوعات پیچیده را با تاکید بر نکات کلیدی، ساده و قابل درک
میسازند. در این تحقیق با تاکید بر استدلال استعارهای و با رویکردی اکتشافی، استعارهای جدید با عنوان سازمان به مثابه سازه مهندسی معرفی گردیده و
در ادامه علاوه بر استخراج ویژگیها و وجوه مشترک فیمابین و معرفی کاربردهای مدیریتی آن، تحقیق حاضر یک قدم از مطالعات مشابه فراتر رفته و از
قابلیتهای علم توسعه یافته سازه و نرم افزارهای کاربردی آن، برای مدلسازی و انتقال مفاهیم سازمانی بهره برده است. این امر ضمن پیشبرد بنیادهای
فلسفی مدیریت، میتواند زمینه استفاده از نظریه های کاربردی و روش های رایج کمی در علم مهندسی سازه را، جهت پیشبرد مسائل کاربردی مدیریت
فراهم آورده و سر فصل جدیدی را در مدیریت پایه گذاری نماید.

کلیدواژه‌ها