بکارگیری مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی و اولویتبندی شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس علوم تحقیقات قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی عملکرد مالی شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای بررسی و ارزیابی پنج صنعت عضو بورس اوراق
بهادار تهران که هر یک از صنایع نیز شامل چندین شرکت می باشند، از روشهای تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. معیارهای ارزیابی در
پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی شده و داده های مورد نیاز آنها برای سالهای 1386 تا 1391 ، از بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق
استفاده شده. است. بعد از اینکه اهمیت معیارها مشخص شد با استفاده از FAHP بهادار تهران جمع آوری گردیده. سپس برای تعیین اهمیت معیارها از
شرکت ها مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتهاند. در روش های سازشی ارائه شده، از یک طرف در VIKOR, TOPSIS ، دو روش تصمیم گیری سازشی چند معیاره
همزمان میزان فاصله از ایده آل مثبت و میزان دوری از ایده آل منفی مورد توجه قرار می گیرد و از طرف دیگر میانگین میزان تاسف و TOPSIS روش
و سپس با بهره گرفتن از روش تخصیص VIKOR وTOPSIS حداکثر تاسف مورد توجه قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از نتایج مستخرج از روشهای
خطی، انجام الویت بندی نهایی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از محاسبات گام به گام پس از انجام هر مرحله آورده شده است. در پایان نیز نتیجه گیری
ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها