شناسایی عوامل موثر بر اجرای آئیننامه دورکاری در دستگاههای اجرایی قزوین و ارائه راهکارهای عملی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای دورکاری در دستگاههای اجرایی انجام گرفته است. به منظور ابتدا با توجه به مدل اندابیسی و
کاهرمان یک دسته بندی کلی برای عوامل در نظر گرفته شد سپس تعدادی از شاخص های موثر از طریق مصاحبه با کارشناسان و نخبگان جامعه آماری و
منابع معتبر و مقاله های موجود و ادبیات پژوهش و مدلهای دورکاری به دست آمد. پرسشنامه پس از تعیین حجم نمونه بین کارکنان توزیع شد. برای
عوامل زیربنایی شناسایی شدند. ماتریس عوامل چرخش یافته 10 دسته را به عنوان مبنا قرار ،spss تحلیل پاسخ ها با استفاده از تحلیل عاملی با نرم افزار
. داد که این ده عامل به ترتیب اولویت عبارتند از: ( 1. زیرساختهای سازمانی 2. کیفیت زندگی فردی و سازمانی 3. راهبردهای سازمانی و تعهد کارکنان 4
عوامل فردی 5. محیط و ساختار سازمانی 6. عوامل شغلی 7. انگیزش کارکنان 8. نگرش مدیران 9. نگرش کارکنان 10 . عوامل فرهنگی).

کلیدواژه‌ها