(R&D) بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، ساختار سرمایه و سرمایه گذاری درتحقیق و توسعه

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

آنچه در سازمان ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده ترین مزیت رقابتی مطرح می شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است.
برای نوآوری شرکت ها بسیار حیاتی است. این تحقیق، به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، ساختار سرمایه و سرمایه گذاری در ، (R&D) تحقیق و توسعه
می پردازد. مورد مطالعه این تحقیق شامل 20 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای 1385 تا 1391 در این R&D
سازمان فعال بوده اند و دارای مخارج تحقیق و توسعه مشخص در یاداشتهای همراه صورتهای مالی خود می باشد. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر
مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی می باشد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به
کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین ساختار مالکیت
وجود ندارد. (R&D) و همچنین ساختار سرمایه با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

کلیدواژه‌ها