تبیین مؤلفه‌های پیرو معنوی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی انطباق پذیر

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، گروه علوم اداری و اقتصادی، کرمان، ایران (عهده‌دار مکاتبات

چکیده

با ورود معنویت به تحقیقات سازمان و مدیریت، بهبود قابل توجهی اتفاق افتاده است. برای مدت‌ها معنویت از تحقیقات سازمان و مدیریت کنار گذاشته شده بود اما تحقیقات فزاینده‌ای نشان داد که آن مرتبط و یکپارچه کننده بسیاری از نتایج در سطوح فردی، سازمانی و جامعه است. در تحقیقات صورت پذیرفته بیشتر به نقش رهبر معنوی و محیط کار معنوی پرداخته شده و نقش پیروان معنوی در معادله رهبری نادیده گرفته شده است. این مطالعه با رویکردی توسعه‌ای و با بهره‌گیری از نظرات خبرگان در صدد است ویژگی‌های پیروان معنوی را شناسایی و اثرات آن بر اثربخشی رهبری را مورد بررسی قرار دهد. برای بررسی نقش مؤلفه‌های پیرو معنوی از روش شبکه های عصبی فازی استفاده شده است و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مؤلفه‌های تقوا، تفکر انتقادی، مشارکت فعال، خودآگاهی و انسان دوستی می‌توانند نقش قابل توجهی در تبیین اثربخشی رهبری داشته باشند. همچنین نقش مؤلفه‌های بلوغ و عزت نفس پیروان در اثربخشی رهبری معنادار نمی­باشد. 

کلیدواژه‌ها