مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شاهد، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه شاهد، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شاهد، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی در شرکت گاز استان تهران است. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت گاز استان تهران است که از میان آن و با استفاده از فرمول نمونه­ گیری از جامعه محدود، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه­ استاندارد گرایش به دولت الکترونیکی تورس و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی استفاده گردید. روایی پرسشنامه ­ها توسط خبرگان و کارشناسان جامعه مورد پژوهش تأیید شد. همچنین با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه­ گرایش به دولت الکترونیکی برابر با 87/ و پرسشنامه چابکی سازمانی برابر با 92/ تعیین شد. تحلیل داده­ های جمع­ آوری شده در محیط نرم ­افزاری SPSS صورت گرفت. از آزمون­های همبستگی پیرسون، فریدمن و آزمون دوجمله ­ای به ترتیب برای بررسی فرضیه­ ها، رتبه­ بندی ابعاد چابکی سازمان و بررسی وضعیت متغیرها استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد که گرایش به دولت الکترونیکی با تمام مؤلفه­ های چابکی (رهبری سازمانی، تغییر سازمانی، فرهنگ سازمانی، خدمت مشتریان و مدیریت عملکرد) و در نتیجه چابکی سازمانی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها