بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

عمل خرید به تنهایی ابعاد مختلفی دارد. خرید در عبارات مختلف مفهوم متفاوتی دارد؛ عباراتی همچون «چه کسی خرید می­کند؟ برای چه مردم خرید می­کنند؟ چه وقتی را برای خرید کردن انتخاب می­کنند؟ از کجا خرید می­کنند؟ چرا خرید می­کنند؟ و انگیزه آنها برای رفتن به خرید چیست؟» مطالعات مختلف جواب­ های متفاوتی را نیز پیشنهاد می­کنند. بحث ما سوال آخر را مد نظر قرار داده است. از آنجا که فعالیت خرید ابعاد بسیاری دارد، یک تحقیق مناسب باید با متمرکز شدن بر یک جنبه مشخص بازه تحقیقات خود را محدود کند تا بتواند نتایجی با دقت بیشتری ارائه دهد. انگیزه خرید، یکی از مفاهیم اصلی در حوزه رفتار خرید مشتری است این پژوهش دلایل خرید کردن مصرف­ کنندگان در ایران را بررسی می‌کند، نگرش 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر قزوین در مورد انگیزه خرید مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله از تحلیل عاملی برای کشف متغیرهایی که بر انگیزه خرید مصرف کنندگان ایرانی تاثیرگذارند استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها