بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیری استعمارگران وکاربرد آن در حل مساله فروشنده دوره گرد

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

2 دانشجو دکتری، دانشگاه سابانجی، گروه مهندسی صنایع، استانبول، ترکیه (عهده دار مکاتبات

چکیده

در این مقاله سعی شده تا با بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران ( ICA ) در قالب مساله فروشنده دوره گرد (TSP)، پاسخ مسأله بهبود یابد و میزان میزان این بهبود مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. با افزودن عملگر یادگیری، استعمارگران از کلونی‌هایی که تا حد مطلوبی پیشرفت حاصل نموده­اند، خواصی را در جهت‌هایی یاد می­گیرند که باعث بهبود پاسخ مسأله شود. با توجه به یادگیری کنترل شده استعمارگران از کلونی‌های مطلوب میزان بهبود پاسخ بیشتر از زمانی است که کلونی‌ها بصورت غیر کنترل شده از استعمارگران خود خواصی را برداشت می­ نمایند. در این مقاله سعی شده تا عملکرد عملگر یادگیری را با مثال­های متعدد از TSPLIB نمایش دهد و بیان نماید که الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با عملگر یادگیری استعمارگران نتایج بهتری را هم در کیفیت پاسخ و هم در زمان حل نسبت به زمانی که این عملگر استفاده نشود، ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها