بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، اصفهان، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان­ها دستخوش تغییراند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط­های جدید، ویژگی­های خاصی را می­طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می­شوند. یکی از مهمترین خصیصه‌ها که می­تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی و هوش اجتماعی است. بنا به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش اجتماعی بر سبک رهبری مدیران پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – کاربردی است. برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد شرینگ سال1996، برای سنجش هوش اجتماعی از پرسشنامه سیلورا سال 2001  و برای سنجش سبک‌های رهبری چندگانه نیز از پرسشنامه MLQ استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 140 نفر از مدیران استانداری استان کرمانشاه هستند. با استفاده از فرمول آماری کوکران  تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران اثر مستقیم و مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها