بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین-با رویکرد MADM

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه مدیریت اجرایی، زاهدان، ایران

چکیده

مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و تکیه ‌بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمد‌‌‌‌‌‌های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می‌توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. امروزه صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه‌ی خدمات در اکثر کشورهای جهان‌‌‌‌‌‌‌، نقش‌آفرینی می‌کنند. این صنایع با صادرات قابل‌توجه خود نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. به‌علاوه شدت یافتن رقابت جهانی‌‌‌‌‌‌‌، افزایش بی­اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع‌‌‌‌‌‌‌، باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. تحقیق حاضر نشان می‌دهد که حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه‌تنها امری بهینه و سودآور می‌باشد‌‌‌‌‌‌‌، بلکه در شرایط فعلیِ کشور، امری لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه­ی صادرات در بنگاه­های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین انجام‌ گرفته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان صنعت غذایی‌‌‌‌‌‌‌، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات‌‌‌‌‌‌‌، به رتبه‌بندی آن‌ها با تکنیک دی متل و اسمارت پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در بنگاه­های کوچک و متوسط صنایع غذایی و بررسی میزان تأثیرات این عوامل است. نتیجه این پژوهش‌ می‌تواند به مدیران در حوزه صادرات صنایع غذایی کمک کند.

کلیدواژه‌ها