طراحی یک مدل سیستم داینامیک برای مدیریت وجوه نقد شرکت های بازرگانی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

مدیریت وجوه نقد یکی از مباحث اصلی مدیریت مالی شرکت‌ها می‌باشد. نقدینگی، توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت را نشان می‌دهد. تهیه بودجه نقدی یکی از مهمترین ابزارهای پیش بینی‌های مالی کوتاه مدت به منظور مدیریت وجوه نقد شرکت‌ها است. بودجه نقدی جریان‌های نقدی ورودی وخروجی‌ شرکت در دوره زمانی را برنامه ریزی می‌کند. با استفاده از این روش دوره‌هایی که شرکت با مازاد وجوه نقد روبرو شده و نیز دوره‌هایی که با کمبود این وجوه روبرو می‌شود و ناچار به تامین آن است مشخص می‌شود. در این تحقیق، تلاش می‌شود ضمن بررسی روابط علّی میان اجزای جریانات نقدی ورودی و جریانات نقدی خروجی، یک مدل پویایی سیستم جهت برنامه‌ریزی وجوه نقد سازمان‌ها پیشنهاد گردد. به کمک مدل پیشنهادی، جریانات نقدی ورودی و جریانات نقدی خروجی پیش بینی می‌شود و با ارائه سناریوهای مختلف جهت رفع کمبود نقدینگی شرکت، نسبت به تغییرات متغیر‌های مدل و اثر آن بر میزان نقدینگی شرکت اظهار نظر می‌شود.

کلیدواژه‌ها