بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان از دیدگاه فراگیران در استانداری قزوین

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

مدیران سازمان­ها، در عصر تغییر و تحولات روز­افزون ناگزیرند به شرایط و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از مهم­ترین رویکردها برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی به منظور ایجاد قابلیت‌های دانشی، مهارتی و رفتاری در کارکنان سرمایه­گذاری در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت است. سازمان‌ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می‌کنند، فرصت‌هایی را برای رشد و بالندگی کارکنان خود فراهم آورند، تا بدین وسیله بتوانند به رسالت‌ها و اهداف خویش نائل گردند. هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیرآموزش­های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان می‌باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که "تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان استانداری قزوین به چه میزان است؟ پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از کارکنان استانداری قزوین که دوره‌های آموزش ضمن خدمت را طی کرده­اند. نمونه جامعه آماری 92 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده سهمیه­ای بوده است.، پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از آلفای کرونباخ، ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونF و آماره T از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که، از نظر فراگیران، آموزش­های ضمن خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازی کارکنان تاثیرگذار بوده است. نتایج بیانگر آن است که آموزش‌های ضمن خدمت موجب افزایش و ارتقای توانمندی کارکنان استانداری قزوین نسبت به شغل و سازمان خود شده است.

کلیدواژه‌ها