بررسی ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دانشگاه های پیام نور استان گیلان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

بیش از دو دهه از زمانی که ارگان و همکاران برای اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی را بیان کردند می‌گذرد. رفتار شهروندی سازمان همکاری‌هایی است که باعث افزایش عملکرد شده و اشاره به رفتاری است که برای سازمان سودمند بوده اما سازمان آن را برنامه­ریزی نکرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد مختلف شخصیت مدیران شعب دانشگاه پیام نور استان گیلان روی رفتار شهروندی سازمانی­شان می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی است و بر اساس هدف کاربردی محسوب می‌شود. پرسش­نامه‌های مدل پنج­عاملی شخصیت کاستا و مک کری و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف بین مدیران دانشگاه­های پیام نور استان گیلان توزیع گردید و تعداد 121 نفر به سئوالات پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد و یافته‌ها نشان داد که رابطه معناداری بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و بین ابعاد برون­گرایی، وظیفه­شناسی و سازگاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه ابعاد گشودگی و روان­رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی معنا­دار نیست و گشودگی ارتباط ناهم­سویی با رفتار شهروندی سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها