بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران،گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه بین رهبری اخلاقی مدیران با عملکرد کارکنان پردیس دانشکده­ های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر شیوه ­گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پردیس دانشکده­ های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 بوده که در مجموع 356 نفر می­ باشند که با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر با استفاده از نمونه­ گیری طبقه­ ای متناسب با حجم به عنوان نمونه­ ی پژوهش انتخاب شدند. یافته­ های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان به جز مولفه بهبود کار از مولفه­ های عملکرد کارکنان در حد بالاتر از متوسط و میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. همچنین بین رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p≤0/05, r= 0/74)؛ و متغیر رهبری اخلاقی با ضریب تعیین (55 درصد) قابلیت تبیین عملکرد کارکنان را دارا می­باشد. یافته­ ها نشان داد که فقط بین ادراک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان و سطح تحصیلات کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه بین رهبری اخلاقی مدیران با عملکرد کارکنان پردیس دانشکده ­های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر شیوه ­گردآوری داده ­ها توصیفی و از نوع همبستگی می­ باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پردیس دانشکده ­های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 بوده که در مجموع 356 نفر می­ باشند که با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر با استفاده از نمونه ­گیری طبقه­ ای متناسب با حجم به عنوان نمونه­ ی پژوهش انتخاب شدند. یافته­ های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان به جز مولفه بهبود کار از مولفه­ های عملکرد کارکنان در حد بالاتر از متوسط و میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. همچنین بین رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p≤0/05, r= 0/74)؛ و متغیر رهبری اخلاقی با ضریب تعیین (55 درصد) قابلیت تبیین عملکرد کارکنان را دارا می­باشد. یافته­ ها نشان داد که فقط بین ادراک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان و سطح تحصیلات کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها