ارزیابی اثربخشی تحول استراتژیک سازمانی شرکت ملی حفاری ایران برای ارتقای سطح مزیت رقابتی

نویسندگان

1 1استاد، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد الکترونیکی، گروه مدیریت ، تهران ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثربخشی تحول استراتژیک سازمانی شرکت ملی حفاری ایران برای ارتقای سطح مزیت رقابتی است. از این رو، قابلیت کارآفرینی شرکت نیز بالا خواهد رفت، حجم نمونه براساس رویکرد کوکران، 210 نفر تعیین شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه (تحول استراتژیک و مزیت رقابتی) و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم­افزارSPSS.22  و LISREL 8.5 بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که تحول استراتژیک (محتوای استراتژی، تغییرات در روابط سازمان با محیط خارجی و ساختارهای سازمانی) تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی (قابلیت کارآفرین، قابلیت فنی، قابلیت سازمانی، قابلیت استراتژیک) دارند و همچنین تحول استراتژیک و مزیت رقابتی در شرکت ملی حفاری ایران در وضعیت اثربخش و مطلوب قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها