بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی اعتماد سازمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف کاربردی می‌باشد و از لحاظ روش توصیفی علی به شمار می‌رود. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه‌های استاندارد عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی می‌باشد که به دلیل احتمال عدم بازگردانده شدن تمام پرسشنامه ها، تعداد 350 پرسشنامه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم­ افزارهای SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار می‌باشد. هم‌چنین عدالت سازمانی به طور غیر مستقیم و از طریق اعتماد سازمانی نیز بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها