تاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین تاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت­های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات و داده­ ها، توصیفی- پیمایشی است، که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ­ای به­ وسیله فیش­ برداری و داده ­های مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی به­ وسیله پرسشنامه گردآوری شدند. جامعه آماری، مدیران شرکت­های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین بودند، که براساس جدول مورگان، 194 نمونه به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده متناسب با حجم درون خوشه ­ای مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها در رابطه با جمعیت شناختی، از آمار توصیفی و در رابطه با آزمون فرضیه ­ها، از آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیر پشتیبانی شرکت با ضریب 79/0 بیش­ترین تاثیر را بر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک و متغیر سودمندی ادراکی با ضریب 70/0 بیش­ترین تاثیر را بر پذیرش تجارت الکترونیک دارد. همچنین، متغیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک با ضریب 87/0 بر پذیرش آن، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها