بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا ، گروه علوم تربیتی، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه بوعلی سینا، گروه علوم تربیتی، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن را کلیه کارکنان دانشگاه بو­علی سینا به تعداد 777 نفر در سال 1393تشکیل دادند. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه ای-نسبی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد260 نفر(196 نفر مرد و 64 نفر زن)انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از دو پرسشنامۀ ساختار سازمانی فرنک و توسعه سازمانی پیتر و کراوفورد استفاده شد. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه­ها از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 95/0برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt، تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین به جز بعد پیچیدگی ابعاد رسمیت و تمرکز هم با توسعه سازمانی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها