انتخاب مدل کسب و کار برای شرکتهای دانش‌ بنیان مستقر در مراکز رشد

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت اجرایی، قزوین، ایران

چکیده

یک مدل‌ کسب‌ وکار موفق، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه‌های موجود است که می‌تواند ارزش بیشتری را به یک گروه‌ مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. سهم قابل توجهی از موفقیت شرکت­های دانش‌بنیان به طرح‌ ریزی مدل‌ کسب‌ وکار آنها مرتبط می‌شود، از اینرو در این مقاله ضمن شناسایی شاخص‌ها و الگوهای موجود تلاش شده‌است تا با معرفی انواع مدلهای کسب‌ وکار، مدل مناسب برای شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکزرشد شناسایی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش‌از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد، که پس از بررسی الگوهای موجود و همچنین بررسی شاخص‌ها و معیارهای لازم جهت انتخاب یک مدل‌ کسب‌ وکار، مدل‌های مختلف از نظر دارا بودن این معیارها با هم مقایسه شده‌اند. با توجه به ماهیت و بدیع بودن این حوزه پژوهشی از روش‌های تصمیم‌ گیری گروهی استفاده شده و نظر خبرگان در این باره از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری گردیده‌ است. با استفاده از تکنیک‌هایAHP وتاپسیس به‌ترتیب به وزن‌دهی به شاخص‌ها و رتبه‌بندی مد‌ل‌ها پرداخته‌ شده‌ است. در نهایت با استفاده از روش دیماتل اثرسنجی هر یک از شاخص‌ها بررسی‌ گردیده‌ است. پس از بررسی و تحلیل نظرات خبرگان از میان مدل‌های کسب شده از ادبیات‌ موضوع‌ شش ‌مدل ‌برمبنای نه شاخص مورد تحلیل قرار گرفته‌و مدل STOF به عنوان مدل برتر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها