بررسی رابطه بین هزینه‌های تحقیق، توسعه و سودآوری واحدهای صنعتی برگزیده استان کرمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در دنیای پیشرفته امروزه اثر عوامل حیاتی بر روی رشد و سودآوری شرکت‌ها به نحو شایسته­ای مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد که این موضوع در گذشته به این روشنی در مرکز تمرکز صاحبان صنایع و مدیران قرار نگرفته بود. یکی از موارد دارای اولویت در نگاه شرکت‌های برتر بحث هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. در شرایط خطیر فعلی حیاط اقتصادی کشور توجه بیش از پیش به اولویت‌ها و حرکت در مسیر ارتقا و رشد مجموعه‌های اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی می‌باشد. در همین رابطه شاهد این قضیه هستیم که در کشورهای پیشرفته یکی از موارد بسیار مهم و مورد توجه بحث تحقیق و توسعه می‌باشد. متاسفانه این موضوع در کشور ما تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از واحدهای صنعتی آن طور که شایسته است به این مقوله بسیارمهم و حیاتی ورود پیدا نکرده اند. باتوجه به اینکه درنگاه اول می‌توان فرضیه این تحقیق را حدس زد، اما بااین حال انجام کار مقنن علمی و ارائه این نتیجه از طرف سازمان حاکمیتی همچون سازمان صنعت معدن و تجارت به صنایع تولیدی و صنعتی می‌تواند پله­ای محکمتر در مسیر افزایش سطح بلوغ و نگاه صاحبان صنایع باشد. در این تحقیق شرکت‌های برتر استان کرمان در سال 94 مبتنی بر اطلاعات سال­های 93 مورد ارزیابی قرار گرفتند و ارتباط بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و سود عملیاتی قبل از کسر مالیات آنها بررسی شد که نتایج آزمون فرضیه نشان می‌دهد رابطه معنی دار بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و سودآوری شرکت‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها