واکنش مصرف کننده به تبعیض‌های قیمتی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه مدیریت بازرگانی، ابهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان واکنش مصرف کننده به تبعیض‌های قیمتی به بررسی تاثیرات پایه‌های تبعیض و حالت نابرابری بر روی واکنش مصرف کنندگان می‌پردازد. جهت بررسی این موضوع، پژوهشی بر اساس تجربی (آزمایشی) تدوین شد. در این پژوهش، متغیر مستقل حالت نابرابری در دو سطح و متغیر مستقل پایه‌های تبعیض در شش سطح دستکاری شده اند. جهت سنجش واکنش‌های مصرف کننده از چهار متغیر عواطف منفی، بی عدالتی درک شده، قیمت مرجع داخلی و انتخاب فروشگاه استفاده کردیم و با بررسی و اندازه گیری تأثیر این دستکاری‌ها بر روی متغیرهای وابسته به پیگیر پاسخ سئوال اصلی پژوهش پرداختیم. مطالعه در حوزه مشتریان رستوران انجام گرفت. تعداد 342 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند در نهایت فرضیات بررسی و نتایج حاصل شد. نتایج نشان داد که بطور کلی مصرف کنندگان محروم از مزایای قیمتی تمایل کمتری به استفاده از این نوع قیمت گذاری دارند و در برخی موارد باعث ایجاد نا رضایتی می‌شود. قیمت گذاری تبعیضی به عنوان یکی از سیاست­های قیمت گذاری مطرح می‌باشد و در مقابل سیاست قیمت گذاری یکپارچه قرار دارد. این پژوهش دارای نتایج کاربردی جهت اجرای سیاست‌های قیمت گذاری تبعیضی در مراکز خدماتی همچون سینماها، شهربازی‌ها و ... می‌باشد.

کلیدواژه‌ها