بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند در اقتصاد و بازارکار پیشتاز باشند و از عرصه رقابت عقب نمانند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، توانمند و باانگیزه بالا برخوردار باشند و توانمندسازی، تکنیکی موثر جهت دستیابی به این هدف از طریق بهره گیری از توان کارکنان می‌باشد که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل مدیریت دانش می‌باشد.پژوهش حاضر به بررسی این مسئله می‌پردازد که بهبود ظرفیت مدیریت دانش چگونه و تا چه میزان بر ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی در سازمان تأثیر می‌گذارد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری نیز شامل کارشناسان منطقه‌ای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تعداد 340 نفر می‎‌باشد که 180 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه، داده‌های بدست آمده توسط نرم افزارهای PLS  و SPSS  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش بر همه ابعاد توانمندسازی روانشاختی تأثیری معنادار و مثبت دارد. در این راستا پیشنهاداتی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها