تأثیر تبلیغات سه بعدی بر تصمیم به خرید:نقش حضور در بین انواع طبقات محصولی (هندسی و مادی)

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

با ایجاد تجارب مجازی آنلاین قانع کننده با محصولات، تبلیغ کنندگان می‌توانند به صورت بالقوه ارزش اطلاعات محصول ارائه شده را تقویت کنند، مصرف کنندگان را وارد یک تجربه خرید فعال نمایند، تعداد بازدیدکنندگان با ترافیک منحصر به فرد و تکراری را برای یک سایت افزایش دهند و نهایتاً یک مزیت رقابتی آنلاین ایجاد نمایند؛ بنابراین با پیشرفت‌های روزافزون در تکنولوژی رایانه، توسعه­ی دانش جابجایی به سمت تجربه‌های آنلاین چند حسی­تر امری ضروری به نظر می‌رسد؛ در نتیجه هدف از این مطالعه گسترش دانش مربوط به تجربه مجازی مصرف کننده با آزمون رابطه میان تبلیغات سه بعدی و تصمیم به خرید با توجه به نقش میانجی­گری حضور در بین محصولات هندسی و مادی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، آزمون‌های t نمونه مستقل انجام شد تا تفاوت‌های میانگین بین شرایط سه بعدی و دو بعدی برای هر یک از متغیرهای وابسته، مقایسه گردند. نهایتاً طی دو مطالعه جداگانه در محیط آزمایشی، نتایج به صورتی هماهنگ نشان می‌دهند که تبلیغات سه بعدی بیشتر از تبلیغات دو بعدی قادر به تقویت حس حضور هستند و به درجات مختلفی بر ابعاد تصمیم به خرید یعنی دانش محصولی، نگرش نسبت به برند و نیت خرید مصرف کنندگان تأثیر می‌گذارند. از طرفی چنین تجربه مجازی­ای قادر  به "دگرگون سازی" ویژگی‌های تجربه­ای به ویژگی‌های جستجویی است و بدین وسیله ریسک ادراک شده قبل از خرید را در تجارت الکترونیک کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها