توسعه مدل تراکم در تحلیل پوششی داده‌های فازی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه صنایع ، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه صنایع ، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش به توسعه مدل تراکم در تحلیل پوششی داده‌های فازی پرداخته می‌شود. برای رسیدن به کران‌های بالا و پایین برای مفاهیم کارایی، ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌توان از امتیازات روش -برش که در تحلیل پوششی داده‌های فازی وجود دارد، استفاده نمود. همچنین در این پژوهش به بیان مفهوم جدیدی از تراکم پرداخته می‌شود که این مفهوم نوین، تراکم را در دو حالت خوش‌بینانه و بدبینانه بررسی می‌نماید. در این مفهوم، حالت خوش‌بینانه، تراکم را در شرایطی بررسی می‌کند که واحد تصمیم گیرنده‌ی تحت بررسی با گرفتن کمترین ورودی ، بهترین خروجی را ارائه می‌دهد. همچنین حالت بدبینانه بیانگر شرایطی است که واحد تصمیم گیرنده تحت بررسی، با گرفتن بیش‌ترین ورودی، بدترین خروجی را ارائه می‌نماید. با استفاده از این دو حالت، تراکم در تحلیل پوششی داده‌های فازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها