ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش یک مدل ریاضیVMI  ارائه خواهد شد. یک هدف مبنی بر کاهش هزینه­های موجودی کالاها در زنجیره تامین دوسطحی است و هدف‌های دیگر به دنبال توانمندسازی سیستم و کمک به تصمیم­گیری در شرایط تقاضای احتمالی و زمان­های تحویل احتمالی و همچنین افزایش سطح خدمت و کیفیت و نیز کاهش هزینه­های افزایش سطح خدمت خواهد بود. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیت­هایی مانند وجود کمبود و سطح خدمت، فضای انبار، بودجه، ظرفیت انتقال، و نیز تخفیف کلی خواهیم داشت. محموله­ها غیرهمسان فرض شده و کمبودها به دو صورت پس­افت و فروش از دست رفته در نظر گرفته می شوند. ازآنجا که مدل به دست آمده از نوع برنامه­ریزی عدد صحیح غیرخطی و اینکه مساله Np-Hard است، لذا باید از روش‌های حل فرا ابتکاری استفاده نمود. در آخر هدف این پژوهش ارایه مدل ریاضی مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین در حالت­هایی همچون یک خرده­فروش - یک فروشنده، یک فروشنده – چند خرده فروش همراه با ارائه راه حل در شرایط عدم قطعیت و غیر همسان بودن محموله‌ها با مجاز بودن کمبود پس­افت و فروش از دست رفته با تخفیف کلی است.

کلیدواژه‌ها