یک مدل دوهدفه در مسائل مکان یابی تخصیص با استفاده از ترکیب رتبه بندی کامل بازه ای و SCBM

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه صنایع ، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه صنایع ، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

مدل­های پوشش، کاربرد گسترده­ای در مسائل دنیای واقعی دارند. با این وجود، یک رویکرد کلی، همیشه پاسخگو نیست؛ چرا که برخی از فرضیات
مدل­های پوشش به اندازه­ی کافی، واقع­بینانه نیستند. فرضیاتی از قبیل عدم دسترس­پذیری خدمت­دهندگان و تعویق خدمت­رسانی در مواقع اضطراری، عدم قطعیت ناگزیر در مسائل دنیای واقعی و ارزیابی فاکتورهای بیشتر در زمان مشابه، فرضیاتی هستند که مدل­های پوشش، اغلب با آن­ها مواجه شده اما پاسخی برای آن­ها نمی­یابند. بنابرین چگونگی مواجهه با این فرضیات، همواره به عنوان یک سؤال مطرح بوده است. در این تحقیق، برای مواجهه با عدم دسترس­پذیری خدمت­دهندگان، از مدل پوشش پشتیبانی و برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت، از مدل رتبه­بندی کامل بازه­ای بهره گرفته­ایم. همچنین تلفیق این دو مدل، ما را قادر می­سازد تا علاوه بر فاکتور پوشش، فاکتورهای دیگری مانند کارایی و هزینه را در زمان مشابه، ارزیابی کنیم. در انتها، به منظور بررسی و مقایسه نتایج، مدل پیشنهادی به ترتیب در مقیاس کوچک و بزرگ با استفاده از روش­های دقیق و الگوریتم تکاملی ژنتیک حل شده­است. نتایج، حاکی از آن است که مدل پیشنهادی علیرغم بررسی همزمان فرضیات اشاره شده، عملکرد مطلوبی داشته و هیچ یک از فرضیات، ناقض یکدیگر نیستند.

کلیدواژه‌ها