بررسی تاثیر رضایت مشتری، اطمینان ادراک شده، ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول بر تمایل به خرید یک محصول جدید

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد ، آموزشکده فنی و حرفه ای سما ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بابل ، بابل‌ ، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد ، آموزشکده فنی و حرفه ای سما ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بابل ، بابل‌ ، ایران.

4 استادیار ،دانشگاه پیام نور، واحد تهران ، گروه بخش مدیریت، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاثیر رضایت ­مشتری، اطمینان ­ادراک­شده، ریسک ­ادراک­شده و آگاهی مشتری از محصول بر تمایل به خرید یک محصول جدید است. با بهره­گیری از روش آزمایشی با طرح عاملی۲×۲ (که هر یک از متغیرهای آگاهی مشتری از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، در دو سطح بالا-پایین و کم-زیاد تعریف شده­اند)، در بین ۲۰۰ نفر (طبق نمونه­گیری مشابه) از مشتریان فروشگاه­ در شهر آمل صورت گرفته است. داده­های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری شده است. از آزمون­ رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه­ها استفاده گردیده است. نتایج آماری در حالت کلی مبین تاثیر مثبت و معنادار رضایت­مشتری، اطمینان ادراک شده، آگاهی­ مشتری از محصول (در گروه آگاهی­بالا) و ریسک­ درک ­شده (در گروه ریسک­کم) بر تمایل به خرید و عدم تاثیر معنادار آگاهی­مشتری از محصول (در گروه آگاهی­پایین) و ریسک­درک­ شده (در گروه ریسک­زیاد) بر تمایل به خرید می­باشد. بنابراین به تولیدکنندگان موادغذایی تمرکز بر روی متغیرهای رضایت، اطمینان و آگاهی (بعنوان عوامل مستقل)  جهت معرفی محصولات جدیدشان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها