بررسی عملکرد مالی صنعت بانکداری به روش ویکور

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد مالی یکی از مسائل بسیار مهم در صنعت بانکداری است و هر بانک با ارزیابی عملکرد مالی خود قابل ارزیابی است. روش ویکور یکی از ابزارهای تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM) است که در رتبه بندی بانک‌ها با معیارهای مالی چندگانه کاربرد دارد و می‌تواند بهترین و بدترین رتبه‌ها را در بین چندین بانک با معیار‌های مالی متفاوت مشخص کند. هدف از انجام تحقیق با روش ویکور رتبه بندی تعدادی از بانک‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است که در این رتبه بندی با بررسی عملکرد مالی این بانک‌ها صورت گرفته است. در این رتبه بندی 13 بانک موجود در بورس اوراق بهادار تهران با 12 نسبت مالی به روش ویکور مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج حاکی که بانک صادرات، تات و تجارت به ترتیب در مقادیر Q , R و  Sرتبه عملکردی اول را کسب کردند و بانک حکمت ایرانیان در هر سه مقدار Q , R و S  رتبه عملکردی سیزدهم را کسب کرد و سایر بانک‌ها نیز هر یک برای خود رتبه­ای را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها