شناسایی موانع اجرای ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای ارتقای توانمندی کارکنان بمنظور ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان (مورد مطالعه: بانک ملی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق به شناسایی موانع اجرای ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای ارتقای توانمندی کارکنان به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان در بانک ملی پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر مسیر، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان شاغل در بانک ملی شهرستان قزوین بودند که تعداد آن‌ها جمعا230 نفر بود که از جامعهآماری با استفاده ازروش نمونهگیری تصادفی ساده نمونه­گیری صورت گرفت و حجم نمونه کل140 نفر بدست آمد. برای جمعآوری داده­های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید که شامل 18 سوال تخصصی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از سنجش روایی محتوا با استفاده از نظر 15 تن از خبرگان مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از روش سنجش پایایی همسانی درونی استفاده شد. پرسشنامه بین نمونه ای از 12 نفر از خبرگان بانک توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی کل پرسشنامه0.712 بدست آمد. سپس تعداد 140 پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید که تعداد 124 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توصیف و تحلیل داده‌های جمعآوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین،انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که موانع محیطی، سازمانی، مدیریتی، فردی جزء موانع اجرای ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ملی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها