بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت اجرایی، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش  شهر قزوین است این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی به شمار می‌آید همچنین بر اساس زمان جمع آوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های مقطعی می‌باشد برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده اشت، و از لحاظ تعیین روایی پس از انجام مصاحبه و کسب نظرات اساتید حوزه مدیریت اصلاحات لازم صورت گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ که بیشتر از 0.7 بدست آمد و در نهایت پرسشنامه تهیه و تدوین گردید جامعه آماری پژوهش شامل  کلیه مدیران و معاونان اداره کل آموزش و پرورش شهر قزوین در رده‌های مختلف است با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد160 نفز از آنان انتخاب گردید نتایج پژوهش حاکی از این است که تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است و نیز پنج رکن تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، عزم استراتژیک، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، و تفکر در طول زمان بر نو آوری سازمانی اثر گذار هستند                                                                                         

کلیدواژه‌ها