انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب بویلرهای فایر تیوب در کارخانجات رنگرزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه مدیریت صنعتی، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد سمنان ، گروه مدیریت صنعتی ، فیروزکوه، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف تحقیق حاضر اولویت بندی استراتژی های تعمیرات ونگهداری با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی است. انتخاب و اجرای سطح بهینه ای از استراتژی های نت باتوجه به فاکتورهای مؤثری همچون در دسترس بودن، قابلیت اطمینان و توجه به سرمایه گذاری های مجدد ازمسائل چندمعیاره ای است که مهندسان نت و مدیران صنایع با آن مواجه هستند. ساختار تصمیم گیری و حل مسأله تحقیق حاضر مبتنی بر بررسی معیارهای ایمنی، هزینه، ارزش افزوده و امکان پذیری با بررسی استراتژی های چهارگانه نت پیشگیرانه، نت پیشگویانه، نت مبتنی بر قابلیت اظمینان و نت اصلاحی در بویلرهای لوله دودی مورد استفاده در صنعت رنگرزی می‌باشد.فاز اول تحقیق شامل بررسی معیارهای اصلی و زیرمعیارهای اولیه و ثانویه با استفاده از نظرات خبرگان و تعیین وزن معیار ها بوده و فاز دوم شامل تعیین رتبه نهایی گزینه ها با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتب فازی می‌باشد. نتایج به دست آمده و برگرفته شده از نظرات کارشناسان نت درصنعت ریسندگی و مهندسین تأسیسات حاکی از آن است که استراتژی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان برای این تجهیز در صنعت مورد مطالعه مناسب می‌باشد. این مقاله با استفاده از حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران طی قرارداد شماره 8902 تهیه گردیده است.

کلیدواژه‌ها