رابطه هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند استراتژیک با وفاداری مشتریان بانک کارآفرین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه مدیریت اجرایی، ساری، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه مدیریت اجرایی، ساری، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل ، گروه مدیریت آموزشی ، بابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند استراتژیک با وفاداری مشتریان بانک کارآفرین می‌پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل، کلیة مشتریانی است که از خدمات بانک کارآفرین در شهر تهران استفاده می‌کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری از نوع  خوشه­ای تصادفی می‌باشد. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها طبق نظر اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته و برای تعیین پایایی، آلفای کرونباخ برای هوش رقابتی 94/0، بازاریابی رابطه­مند استراتژیک 95/0 و برای وفاداری 94/0 بدست آمد. داده‌های پژوهش به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمون‌های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مولفه‌های هوش رقابتی شامل آگاهی از وضعیت بازار، آگاهی از وضعیت رقبا و آگاهی راهبردی- اجتماعی با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری دارد ولی مولفه آگاهی از فناوری- تاکتیکی با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می‌دهد که منحصر به فرد بودن، هزینه تغییر نام تجاری، رضایت از کارآیی، اعتماد، ارتباط تصویری و احساس لذت از مولفه‌های بازاریابی رابطه مند استرتژیک با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری دارند در حالیکه مولفه‌های رضایت عاطفی و امتیاز با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها