بررسی میزان تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و انبوه‎سازی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین ، گروه مدیریت صنعتی ، قزوین، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین ،ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی و سرعت فزاینده خلق و توسعه دانش و تغییر ماهیت فعالیت‌های سازمان‌ها به کارهای دانشی، کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌ها به طور روز افزون اهمیت یافته است. در کنار دانش، نوآوری نیز به عنوان مهم‌ترین عامل برای بقای شرکت‌ها و منبع مهمی برای رقابت‎پذیری بسیاری از سازمان‎های پیشرو شناخته شده است. برای همین در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی و تعیین سهم نسبی هر یک از مولفه‌های مدیریت دانش در پیش‌بینی و تبیین نوآوری سازمانی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران شرکت‌های ساختمانی ثبت شده در انجمن شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازی استان تهران می‌باشند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه با نمونه‎ای از250 نفر جامعه آماری، جمع آوری گردید. اعتبار شاخص‌ها و مدل پژوهش با تست CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهند؛ رابطه معناداری بین مدیریت دانش و مولفه‌های آن با نوآوری سازمانی، وجود دارد و مولفه بکارگیری دانش بیش‌ از دو مولفه توزیع و تسهیم دانش و نیزگردآوری دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها