شناسایی و رتبه‌بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی از منظر ریسک اعتباری با استفاده از روش ترکیبی ANP-PROMETHEE

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین، گروه صنایع و مکانیک ، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه صنایع و مکانیک ، قزوین، ایران(عده دار مکاتبات)

چکیده

   ارائه تسهیلات یکی از مهم‌ترین  فعالیت‌های بانکی تلقی می‌شود اما ریسک اعتباری یا عدم توان گیرنده تسهیلات در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی ، بانک‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند لذا به‌منظور مدیریت و کنترل این ریسک به‌عنوان یکی از بزرگترین عوامل شناخته‌شده ورشکستگی بانک‌ها طراحی مدل‌های رتبه‌بندی امری ضروری به نظر می‌رسد. تاکنون روش‌های مختلفی ازجمله مدل‌های پارامتریک مانند رگرسیون لجستیک و روش‌های نا پارامتریک مانند شبکه‌های عصبی برای رتبه‌بندی مشتریان بانکی استفاده‌شده است اما در تحقیق پیشرو یک مدل رتبه‌بندی تصمیم‌گیری با استفاده از روش ترکیبیPromethee-ANP جهت رتبه‌بندی مشتریان حقوقی بانک رفاه از منظر ریسک اعتباری ارائه‌شده است که از یکسو نیازمند به دست آوردن توزیع و فرضیات مانند روش‌های پارامتری نبوده و برخلاف روش‌هایی مانند شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک با به‌کارگیری داده‌های واقعی متقاضیان تسهیلات بانکی، رتبه‌بندی را انجام می‌دهد و از طرف دیگر نظرات و قضاوت‌های خبرگان را نیز مؤثر می‌سازد. جهت به‌کارگیری روش ارائه‌شده  22 شاخص متناسب با معیارهای مدل اعتبارسنجی 5C استخراج و وزن هریک با روش ANP تعیین گردید و در مرحله آخر رتبه‌بندی بر روی نمونه‌ای به حجم 25 از مشتریان حقوقی بانک با روش Promethee انجام شد.

کلیدواژه‌ها