بررسی همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در برنامه‌ریزی توسعة منابع انسانی

نویسندگان

1 استادیار ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، گروه پژوهش‌های آماری وفناوری اطلاعات ، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت ، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در صنایع دارویی کشور می­باشد. به دلیل گسترده بودن جامعه، تعیین دقیق تعداد نمونه مورد نیاز، مشکل خواهد بود، لذا با فرض نامحدود بودن جامعه آماری از روش نمونه­گیری جدول مورگان استفاده شده است که 108 نفر به عنوان نمونه آماری در سطح شرکت دارویی تروپیکال کیش انتخاب گردیده است. در این پژوهش، سعی شده است از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده گردد برای گردآوری اطلاعات مربوط به هوش رقابتی، پرسشنامه­ای محقق ساخته بر اساس مؤلفه‌های حاصل از مرور ادبیات تحقیق  توسط پژوهشگران تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت. پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ بیانگر وجود پایایی بالای 70 درصد می‌باشد. طبقه­بندی و تفسیر داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در این تحقیق با توجه به مدل پژوهش چهار بعد همراستایی هوش رقابتی با آگاهی تجاری، همراستایی هوش رقابتی با آگاهی از وضعیت رقبا، همراستایی هوش رقابتی با آگاهی فناوری و تکنیکی و همراستایی هوش رقابتی با آگاهی راهبردی و اجتماعی مد نظر قرار گرفته است که بر اساس سوالات تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحلیل­های آماری، بیانگر شدت ارتباط همراستایی هوش رقابتی و ابعاد آن با ابعاد عملکرد کارکنان است که بر ابعاد تحقق استراتژی به عنوان متغیر میانجی این پژوهش تأثیر قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها