بررسی ابعاد موثر بر وفاداری به نشان تجاری

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه خلیج فارس، مدیریت صنعتی، بوشهر، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 مربی، دانشگاه خلیج فارس، مدیریت صنعتی، بوشهر، ایران

چکیده

نشان تجاری و وفاداری نسبت به آن از موضوعات مهمی می‌باشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است مهمترین عواملی که بر وفاداری مشتریان نسبت به یک نشان تجاری تاثیرگذار است مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدا تحقیقات گذشته که با موضوع وفاداری به نشان تجاری بوده­اند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به نشان تجاری شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تحقیقات گذشته، به ارائه مدلی مفهومی راجع به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به نشان تجاری پرداخته شده است که رضایت، اعتماد، نگرش به نشان تجاری، تعهد، هویت نشان تجاری و کیفیت، تبلیغات، توزیع و قیمت به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به نشان تجاری مورد شناسایی قرار گرفتند. در گام بعد با نظرسنجی از متخصصان حوزه بازاریابی و مدلسازی ریاضی غیرخطی فازی، رتبه هریک از این عوامل استخراج شد. بر اساس نتیجه این پژوهش کیفت محصول با وزنی معادل با 22/0 و رضایت از محصول با کسب وزنی معادل با 159/0 به ترتیب از عوامل اصلی رشد و سودآوری شرکت­ها بر اساس بررسی ابعاد موثر بر وفاداری به نشان تجاری معرفی شده­اند.

کلیدواژه‌ها