بررسی اثرات سرمایه روانشناختی بر اعتماد سازمانی در جو حمایتی ما بین کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت، بوئین زهرا، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت، بوئین زهرا، ایران

چکیده

این تحقیق پیرامون بررسی اثر  عوامل سرمایه روانشناختی بر ادراک از حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کار کنان سازمان صورت گرفته است که از دسته پژوهش‌های کاربردی، توصیفی- میدانی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 290 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص گردید که افزایش در هریک از شاخص‌های حمایت سازمانی منجر به افزایش اعتماد سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌گردد. در این بررسی نتایج نشان می­دهد که هر چهار مولفه سرمایه روانشناختی توانسته اثر معنی داری را بر حمایت درک شده و اعتماد سازمانی بر جای بگذارند.

کلیدواژه‌ها