ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ،گروه مدیریت، قزوین، ایران.

2 مربی، دانشگاه علمی کاربردی گیلان،گروه مدیریت،گیلان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی است. و از حیث روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان و مدرسان دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان گیلان سال می‌باشد. تعداد کل جامعه آماری 157نفر بوده است. حجم نمونه آماری برحسب جدول مورگان 108 نفر می باشد.روش نمونه گیری ابتداتصادفی طبقه ای وسپس تصادفی ساده بوده است وعامل طبقه بندی شعبه دانشگاه هرشهر می باشد. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق،پرسشنامه است.، این پرسشنامه توسط بنیاداروپایی مدیریت کیفیت طراحی گردیده است تا سازمان ها بدین وسیله خود را با یک سازمان متعالی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهند. این پرسشنامه 50سوال دارد و هر یک از 50 سوال مطرح شده در پرسشنامه، از سهمی برابر در امتیازدهی نهایی برخوردارند. برای تحلیل داده ها ابتدا با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف وضعیت نرمال بودن داده های مورد آزمون قرار گرفت وسپس برای تعیین اینکه وضعیت موجودمولفه های تعالی سازمانی دردانشگاه علمی وکاربردی مطلوب است یا خیر،از آزمون Tتک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بدست آمده در سطح توصیفی اولویت شاخص ها را بدین صورت نشان می دهد که شاخص های رهبری، استراتژی، نتایج منابع انسانی و نتایج جامعه، منابع انسانی، شراکت، فرآیندها، نتایج حاصله از دانشجویان و نتایج کلیدی عملکرد به ترتیب در نمونه آماری دارای اولویت می باشند. نتایج تحلیل استنباطی در همه مولفه ها نشان داد که وضعیت همه مولفه ها با آزمون t بالاتر از حد متوسط برآورد شده است که می تواند مطلوب باشد ولی تا نقطه مطلوبی که مدل تعالی درنظر دارد فاصله وجود دارد.

کلیدواژه‌ها