شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ،گروه مدیریت ، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه ،گروه مدیریت ، فیروزکوه، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری است که در آن محقق به دنبال چگونگی ایجاد سلامت اداری در یک سازمان مهم در اداره امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این خصوص محقق، جامعه آماری تحقیق را کارکنان منطقه 2 شهرداری تهران در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق اکتشافی و روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است؛ بنابراین روش تحقیق پیمایشی است. روایی پرسشنامه از طریق تائید خبرگان و پایایی ابزار سنجش از طریق آزمون آلفای کرونباخ به تائید رسید و در نهایت سوالات فرعی تحقیق از طریق روش تی آزمون شدند.نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری حاکی از آن است که تمامی سوالات فرعی تحقیق یعنی تأثیر عوامل فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، قضایی، ارزشی و ساختاری بر سلامت اداری شهرداری تائید شده‌اند و با توجه به نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن از بین کلیه عوامل این تحقیق، عامل ساختاری بیشترین و عامل ارزشی کمترین اثرگذاری را بر سلامت اداری شهرداری دارد.

کلیدواژه‌ها