ارائه یک چارچوب برای پذیرش بانکداری موبایلی با استفاده از توسعه مدل پذیرش فناوری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت، رشت، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

بانکداری موبایلی یکی از جدیدترین فناوری‌ها در حوزه بانکداری می‌باشد که با وجود منافع فراوان، کاربران بسیار کمی در ایران دارد. پژوهش حاضر، با هدف شناخت عوامل موثر بر پذیرش بانکداری موبایلی با استفاده از ادغام تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تناسب وظیفه با فناوری صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را آن دسته از مشتریان بانک رفاه که از خدمات بانکداری موبایلی استفاده کرده اند، تشکیل داده اند. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری گردید و متغیرها با طیف پنج گانه لیکرت اندازه گیری شده اند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده‌ها براساس آمار توصیفی ­و مدل سازی معادلات ساختاری ­­و با استفاده ازنرم­افزارهایspss20وAmos18.0انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر کلیه فرضیه‌ها به غیر از شرایط تسهیل کننده را مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها