ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی جهت اولویت بندی و انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از ارائه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی­های نگهداری و تعمیرات به کمک روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره است. برای این منظور تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که کلیه داده‌ها به صورت یک عدد فازی مثلثی می‌باشد. در روش ارائه شده ابتدا وزن شاخص‌ها محاسبه شده و سپس استراتژی­ها با در نظر گرفتن شاخص‌ها بوسیله روش‌های تاپسیس فازی2، ویکور فازی3 و میانگین وزنی ساده فازی4 رتبه بندی گردیدند. سپس با درنظر گرفتن رتبه‌های بدست آمده از این روش‌ها به کمک روش‌های میانگین رتبه‌ها وکپلند رتبه بندی نهایی استراتژی­ها محاسبه گردید. به منظور سنجش کارایی مدل فوق یک مطالعه موردی در شرکت پالایش گاز بید بلند انجام گردید و نتایج حاصل از بکارگیری این روش در شرکت مورد نظر ارائه گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها