شناسایی تأثیرات جهانی‌شدن بر مدیریت دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مدیریت، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

جهانی شدن پدیده­ای است که تمام عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحت­تاثیر خودش قرار داده است و این امر بی­شک آثاری بر مدیریت دولتی هر کشوری دارد. لذا هدف این پژوهش شناسایی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی ایران است. روش پژوهش بر مبنای فلسفیِ تفسیری، رویکردِ استقرایی، روش فرامطالعه، استراتژی فراترکیب و تکنیک تحلیل مضمون استوار است. جامعه آماری نیز مقالات فارسی­ای که در مورد جهانی شدن نگارش یافته­اند، می­باشد. این تعداد مقالات فارسی 700 مقاله شد. از این بین در نهایت پس از پالایش‌های مختلف 25 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب گردید. نتایج نیز نشان داد که تاثیرات جهانی شدن، در شش مقوله­: تاثیرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و سازمانی، مدیریت دولتی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. تاثیرات سیاسی شامل دو مفهومِ "ایجاد مطالبات جدید" و "تغییر رویه­های سنتی"، تاثیرات اقتصادی شامل "اثرات داخلی" و "اثرات خارجی"، تاثیرات اجتماعی در برگیرنده­ی "فرصت­های اجتماعی" و "تهدیدهای اجتماعی" و "اثرات خنثی"، تاثیرات علمی شامل "تغییر ماهیت ارتباطات" و "لزوم ظرفیت­سازی برای شکوفایی علم"، اثرات سازمانی نیز در برگیرنده "لزوم افزایش بهره­وری" و "لزوم منعطف شدن سازمان­ها" و "تحول مشاغل" و "تحول روابط کار" می‌باشد.

کلیدواژه‌ها