مدلی برای تعیین میزان تاثیر شخصیت و درک مشتریان بر استفاده از بیمه الکترونیکی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی معدن، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت و درک مشتریان بر استفاده از بیمه الکترونیکی است که در شرکت­های بیمه­ای ارائه دهنده خدمات بیمه الکترونیکی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی است که از بیمه الکترونیکی در شرکت­های ارائه دهنده بیمه الکترونیک استفاده می­نمایند که شامل 420 نفر بود. از بین این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به تعداد 200 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع­آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع­آوری داده­ها و برای تأیید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم­افزار SPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه­ بالای 7/0 به­دست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS و LISREL و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بعُد شخصیت، بعُد قابلیت استفاده، بعُد اجتماعی و بعُد امنیت بر استفاده از بیمه الکترونیکی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها