بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرفی سبز پایدار

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف پس از رشد جمعیت و شهرنشینی، همچنین تغییرات ایجاد شده در شرایط آب­وهوایی و منابع کره زمین، لزوم بازنگری در برنامه‌های تولید و مصرف را نمایان ساخته است؛ در این میان، تولید و مصرف محصولات سبز به جای محصولات معمولی، یکی از راه‌های حفظ منابع و محیط­زیست برای نسل آینده به شمار می‌رود. در این پژوهش، ادراک ارزش مصرفی به­عنوان محرک‌های مصرف محصولات سبز و همچنین تمایل به پرداخت بهای بیشتر سبز شناخته شده است. در مدل پژوهش نگرش زیست محیطی، عوامل زمینه­ای و نوجویی مصرف کننده ساختار اولیه مدل را تشکیل داده­اند و ادراک ارزش مصرفی به­عنوان متغیرهای میانجی آزمون شده­اند. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. اعضای نمونه آماری این پژوهش، 390 نفر از مصرف­کنندگان محصولات سبز فروشگاه‌های رفاه شهر تهران بودند که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند. جهت بررسی فرضیات تحقیق از مدل­سازی ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد متغ

کلیدواژه‌ها