بررسی اثرات فراموشی سازمانی بر یادگیری و پذیرش نوآوری‌های فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد ، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثرات فراموشی سازمانی بر یادگیری و پذیرش نوآوری‌های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش استان تهران پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان تهران می­باشند. با مراجعه به اداره کارگزینی تعداد کارشناسان 493 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 216 نفر تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد، فراموشی سازمانی هدفمند بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که فراموشی سازمانی تصادفی بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی تاثیر منفی و معکوس دارد. بعلاوه نقش میانجی یادگیری سازمانی در ارتباط با تاثیر دو بعد فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها