شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی پویا با رویکرد سلسله مراتبی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

قابلیت‌های بازاریابی فرآیندهای یکپارچه و منسجمی هستند که برای اعمال مهارت‌های جمعی، دانش و منابع شرکت طراحی می‌شوند و باعث شناسایی نیازهای بازار می‌شوند و ارزش کالا و خدمات شرکت را بهبود می‌بخشند شرکت به کمک این قابلیت‌ها قادر است تا خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهد و از فرصت‌های بازار در جهت مقابله با تهدیدهای رقابتی استفاده نماید. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی پویا است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، نمونه‌ای متشکل از 384 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت بیمه ایران انتخاب می‌گردد. روش مورد استفاده در این تحقیق برای اولویت‌بندی معیارها روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه‌های، احساس و درک، یادگیری، پیکربندی مجدد،  هماهنگ‌سازی و یکپارچگی بر قابلیت پویا تأثیر داشته و معیار احساس و درک با وزن نسبی 362/0 از میان عناصر تأثیرگذار بر قابلیت پویا بیشترین تأثیر را دارد و  مؤلفه یادگیری با وزن نسبی 227/0 در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. همچنین، عنصر پیکربندی مجدد با وزن نسبی 218/0 در اولویت سوم، عنصر یکپارچکی با وزن نسبی  117/0 در اولویت چهارم و عنصر هماهنگی با وزن برابر 076/0 در اولویت پنجم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها