ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه حسابداری ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای رسیدن به این هدف در این پژوهش با استفاده از نمونه آماری 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 726 مشاهده بین سال­های 1389 تا 1394 می باشد به آزمون فرضیه­­ها پرداخته شد. جهت اندازه گیری حاکمیت شرکتی از 2 شاخص (تمرکز مالکیت و درصد مالکیت نهادی) و برای اندازه گیری رشد شرکت از سه شاخص(رشد داراییها، رشد فروش و رشد سود) استفاده گردید و برای  اندازه‌گیری محدودیت مالی از شاخص کاپلان و زینگلاس که توسط راعی و حصارزاده (1388) مطابق با محیط ایران تعدیل شده است استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با رشد شرکت ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد و محدودیت مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت تاثیرگذار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها