عوامل موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

اطلاعات یکی از مهمترین ﺳﺮﻣﺎﻳه‌های ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن است و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از آن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻘﺎی سازمان اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن، ﺻﺤﺖ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل انسانی موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت خدمات انفورماتیک است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ همبستگی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانکهای تحت پوشش شرکت خدمات انفورماتیک ایران می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن موردتأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام شده است. طبق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ شاخص‌های نقش مدیریت، آگاهی از امنیت سیستم اطلاعات و انطباق با آموزش، امینت سیستم اطلاعات کسب و‌کار و ارزیابی ریسک امنیت سیستم اطلاعات بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تاثیر‌گذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها